Guia Metodològica

El Cercador d’elements d’espais verds, tant d’arbrat viari com d’elements de jardineria, d’aquesta web és una eina complementària a la Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari i la Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: jardineria publicades per Diputació de Barcelona. L’estructura d’aquestes guies segueix la lògica del procés de presa de decisions i és important que abans de realitzar la consulta a aquest Cercador en línia, s’hagin fet les reflexions prèvies allà exposades que van encaminades a respondre les preguntes següents:

Espai plantable - Quin espai disposem per a la plantació: part aèria, espai horitzontal, part subterrània, qualitat del sòl i servituds.

Criteris de selecció - Com podem escollir l’espècie idònia per cada lloc: tenint en compte, d’una banda, allò que volem segons els criteris de composició, la funció que s’espera que desenvolupi i la seva gestió; i de l’altra banda, els condicionants que suposen les característiques del medi on ens trobem.

Així mateix, també convindria que una vegada seleccionada l’espècie o les espècies a partir del cercador d’aquesta pàgina web, es tingués en consideració els Criteris de plantació que trobareu a ambdues guies.

Per tant, el cercador que esteu a punt de consultar no s’ha d’interpretar com un recurs consultable independentment, sinó com un pas intermedi en la presa de decisió per a la implantació de l’arbrat viari més adequat a les circumstàncies particulars de cada cas.

Les espècies recollides s’han seleccionat tenint en compte la seva disponibilitat en els vivers catalans i la nomenclatura s’ha revisat seguint els criteris de l’Associació Europea de Viveristes.

En cap cas aquest cercador té pretensió normativa ni vol substituir la professionalitat necessària per portar a terme la gran diversitat de tasques associades als espais verds. Senzillament, és una referència que es pot consultar abans de prendre decisions o en cas de dubte.