Ajuda - Propietats de les gespes

Llegenda

MEDI

Adaptació a costa

Indica l’adaptació a les condicions climàtiques de costa (veure apartat de zona climàtica a les ajudes d’arbrat i de jardineria)

 • No apta 
 • Poc adaptada 
 • Mitjanament adaptada 
 • Ben adaptada 
 • Perfectament adaptada 

Adaptació a interior

Indica l’adaptació a les condicions climàtiques d’interior (veure apartat ·”Zona climàtica” a les ajudes d’arbrat i de jardineria)

 • No apta 
 • Poc adaptada 
 • Mitjanament adaptada 
 • Ben adaptada 
 • Perfectament adaptada 

 

GESTIÓ

Consum hídric

Indica el consum hídric que sol comportar, categoritzant-lo dins de quatre rangs. Està estretament relacionat amb el paràmetre descrit a l'apartat de resistència a la sequera. Val a dir però que per exemple hi ha gespes de consum hídric relativament elevat que poden resistir situacions ocasionals de sequera, o gespes de consum hídric moderat que no toleren situacions importants de sequera.

 • Baix 
 • Moderat 
 • Alt 
 • Molt alt 

Manteniment general

Resumint els diferents aspectes de gestió (consum hídric, fertilitzants, malalties, segues, etc.) indica el grau de manteniment que necessita cada una de les gespes, categoritzant-lo dins de cinc rangs: 

 • Molt baix 
 • Baix 
 • Moderat 
 • Alt 
 • Molt alt 

Freqüència de sega

Indica la freqüència general de sega necessària per a la consecució d'un aspecte adequat, entenent que estan correctament instal·lades, categoritzant-la dins de sis rangs

 • Sense sega 
 • Molt baixa 
 • Baixa 
 • Moderada 
 • Alta 
 • Molt alta 

Incidència de malalties

Indica la incidència genèrica en el nostre país d'afectació per malalties, bàsicament fúngiques, categoritzant-la dins de quatre rangs.

 • Nul·la 
 • Molt baixa 
 • Baixa 
 • Mitjana 
 • Alta 

Velocitat d’establiment

Indica la velocitat d'establiment, entenent que estan correctament instal·lades, categoritzant-la dins de cinc rangs. La velocitat d'establiment està, però, vinculada a l'adequació de cada gespa al clima del lloc, i especialment en el cas de les gespes que necessiten calor.

 • Molt lenta 
 • Lenta 
 • Moderada